Obowiązki zarządcy nieruchomości

Osoba sprawująca funkcję zarządcy nieruchomości ma do spełnienia pewne określone obowiązki. Jednym z nich jest stosowanie przepisów prawa. Jest bowiem oczywiste, że taka osoba nie może działać poza jego granicami. Ponadto, obowiązuje ją stosowanie pewnych standardów zawodowych oraz kierowanie się w swojej działalności zasadami etyki zawodowej. Co więcej, zarządca nieruchomości powinien dokładać wszelkich starań, aby swoje obowiązki wypełniać należycie. W działalności z zakresu zarządzania nieruchomościami nadrzędny jest interes osoby, w imieniu której zarządca wykonuje zlecone mu czynności. Dobry zarządca nieruchomości powinien także stale doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe. Jeśli chodzi o doskonalenie zawodowe, w kwietniu 2008 roku nastąpiła zasadnicza zmiana przepisów o stałym doskonaleniu. Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia siedemnastego kwietnia 2008 roku w sprawie stałego doskonalenia zawodowego obowiązek takiego doskonalenia spoczywa na wszystkich osobach, które posiadają uprawnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Dotyczy to więc nie tylko zarządców nieruchomości, ale także pośredników w obrocie nieruchomościami, a także rzeczoznawców majątkowych. Spełnienie takiego obowiązku sprowadza się do działań takich jak branie udziału w seminariach, szkoleniach, kursach specjalistycznych z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz znajomości rynku nieruchomości. Udział osób zobligowanych do udziału w takich wydarzeniach weryfikowany jest na podstawie list obecności, które organizator szkolenia ma obowiązek przesłać do Ministerstwa Infrastruktury w ciągu czternastu dni od daty jego zakończenia. wynajem apartamentów poznań praca projektanta

Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
Podobnie jak w innych środowiskach zawodowych, również w środowisku zarządców nieruchomości występuje zjawisko organizowania się osób uprawiających ten zawód w stowarzyszenia. Skupiają one w swoich szeregach osoby posiadające licencję uprawniającą...
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami polega przede wszystkim na kojarzeniu stron transakcji związanych z zakupem, sprzedażą, zamianą czy najmem nieruchomości. Szczegóły dotyczące tego zawodu reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami...
Rzeczoznawca majątkowy
Tytuł rzeczoznawcy przyznaje się na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych. Są one nadawane osobom o wysokich kwalifikacjach oraz posiadającym odpowiednio duże doświadczenie w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej. Doświadczenie...